“Изгубени” в превода на Христо Ботев

Райна Райкова, преподавател по български език и литература в БУ „Звънче“-Сърбитън, случайно попада на една статия в сайта "Българи в Лондон" за англичанин, който е превел памфлета на Христо Ботев "Смешен плач" на английски. Този човек се казва Шон Фоли и е завършил българистика в University College London School of Slavonic and East European Studies.

Така се заражда идеята, че нашите гимназисти също могат да се опитат да преведат Ботев. Това е било голямо предизвикателство за тях, защото, първо, да превеждаш от един език на друг е изкуство и второ, да превеждаш Ботев е геройство!

Учениците, които приеха предизвикателството, са се спарвили повече  от отлично!

Така те ще запознаят нашите англоговорящи членове на БУ "Звънче" с творчеството на уникалния български поет и журналист. Дали сред тях не е бъдещият Валери Птров?

„Ще видите“

Тия дни ще се напечата в целомъдреното "Право" житието на пророкът Мънзова, от началото на неговият хижрет (бягство) из Браила в Русчук до днешните времена. Ако желае "Право" да има точни сведения за Халимата на своят нов светец, то "Будилникът" ще му припомни сичко, което и самият пророк е заборавил.

 Първа публикация във в. "Будилник", I, бр. 3 от 20 май 1873.

These days will be imprinted in the virtuous “Right” life of Prophet Mansava, from the beginning of his hijret (flight) from Braila to Ruschuk to the present day. If the “Right” wants to have accurate information about the Halim of his new saint, then the Alarm Clock will remind him of a little that the Prophet himself had forgotten.

Мариела Шопова, 7-ми клас, БУ „Звънче”- Сърбитън

Гатанки- Христо Ботев

Родило се- не шава; яде, пък не става. Що е то?- нашата Екзархия

It was born, but it does not move, it eats, but it does not get up. What is this?- Our Exachate

Уста няма, а яде; ръце няма, а краде. Що е то?- Добродетелната дружина

It doesn’t have a mouth, but eats, it doesn’t have hands, but steals. What’s this?- the Virtuous crowd/ company

Едно викаш- то бяга; друго пъдиш- то идва. Що е то?- действителните членове на Книжовното дружество

You call one of them, they rum, you try to make him go away, he comes. What’s this- the actual members of the Book Company

Ти го плюеш- то мига; удариш го- прозява се; а от него и аз бягам. Що е то?- Шпионин

You spit on it- it blinks; you hit it- it yawns; from him I run too. What’s this?- A spy

Мас има- свиня не е; ум има, човек не е; аз го имам за магаре, ти го имаш за светия. Що е то?- Чорбаджия.

It does have mass weight fat, but it is not a pig; it has a brain, but it is not a person; I have it for a donkey, you have it for a saint. What is it?- A master

Илиана Маринова, 9-ти клас, БУ „Звънче”- Сърбитън

„Фабрика за попове“

Чухте ли? Епархиалното събрание в Шумен размислило и решило да отвори фабрика за попове (тъй и казва дописникът на „Право“ — фабрика); а някой си г. П. Иванов (той е дописникът) иде и доказва — и много умно доказва! — че в тая фабрика трябва — и непременно трябва! — да се фабрикосват и учителите за основните ни училища; защото — слушайте с внимание! — ако учителите не бъдат като поповете и поповете като учителите, сир., ако се не леят и едните, и другите в една и същата фабрика, та да могат, разбира се, да се слеят развратните учителски истини със светите попски лъжи, то бир тюрлю народът ще може да се просвети и да разбере, че за спасението на душата си трябва да яде праз, ряпа и камъни, а поповете, и учителите — печени патки и… (в скобки да кажа, да ходят с посинели носове).

Добро, много добро, че има такива хора, които искат да вкарат цял народ в царство небесно. Само — я слушайте, господа, да си даде и „Будилникът“ мнението: не ще ли бъде добре, доде да начне да работи тая фабрика, да се курдисат нейде още отсега някой и други кюпове, та да се попривапцоват ако не вехтите попове, то барим тия, които попят сега т. т. преосвещенство; защото т. т. преосвещенство попят уж добри попове, а народът — прост народ! — вместо благодарност повтаря старата си поговорка: „Вържи за опашката на магарето 1000 гроша (О! Много са при сегашните оскъдни години, р.) и проводи го при владиката, то той и него ще опопи.“ Както щете, ала като се цопат поповете барим в кюп, то народът и да им познае кожата, и ще рече: „Добри са, че са минали през огън.“

Добре е такава фабричка да се отвори в „Търновбург“, защото там учебните заведения цъфтят като „бабин косъм“, та хич олмасе и фабричката ще цъфне, като кисело зеле през марта.

Did you hear? The diocesan assembly in Shumen though and decided to open a factory for priests and somebody Mr. P. Ivanov goes and proves-and really smartly proves!- that in that factory they need- and certainly need!- to also fabricate teachers for primary schools; because- listen with attention!- if the teachers are not like the priests and the priests like the teachers i.e., if they are not being poured both in the same factory so they can, of course, merge the corrupt teachers of truth with the sacred papal lies, kind of like the people will be able to enlighten and understand, that for the salvation of his soul he needs to eat leek, turnips, and rocks and the teacher and priests roasted ducks and…

Good, very good, that there are people like this that want to enter a to bring all people into the kingdom of heaven. Only listen to her gentlemen, and “Budilnikut” to give its opinion wouldn’t it be good, to come and the factory to start working so people can just sit there in groups from now to paint if not the old priests.

Иван Ташев, 9-ти клас, БУ„Звънче”- Сърбитън

Мила ми Венето, Димитре и Иванке!“

Простете ме, че аз ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме кара да направя това. Аз знаях, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мене!

Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш в сичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят, и те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а ако оживея, то ние ще да бъдем най-честити на тоя свят. Ако умра, то знай, че после Отечеството си съм обичл най-много тебе, затова гледай Иванка и помни любящия те.

My beloved Veneta, Dimiter, and Ivanka!

Forgive me I didn’t say where I was going. The love which I have for all of you made me do it. I know that you have cried so your tears are precious to me!

Veneta, you are my beloved wife and you have to trust me. Listen, I am begging my friends to never leave you and to always help you. God will protect me, and if I live, we will be the happiest people. However, if I die, remember that after our nation, I loved you the most.

Therefore, look after little Ivanka for me and remember your loving husband who always loved you.

Симона Тодорова, 7- ми клас, БУ„Звънче”- Сърбитън

„Обесването на Васил Левски“

О, майко моя, родино мила,

защо тъй жално, тъй милно плачеш?

Гарване, и ти, птицо проклета,

на чий гроб там тъй грозно грачеш?

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,

затуй, че ти си черна робиня,

затуй, че твоят свещен глас, майко,

е глас без помощ, глас във пустиня.

Плачи! Там близо край град София

стърчи, аз видях, черно бесило,

и твой един син, Българийо,

виси на него със страшна сила.

Гарванът грачи грозно, зловещо,

псета и вълци вият в полята,

старци се молят богу горещо,

жените плачат, пищят децата.

Зимата пее свойта зла песен,

вихрове гонят тръни в полето,

и студ, и мраз, и плач без надежда

навяват на теб скръб на сърцето.

 

The Hanging of Vasil Levski

Oh my mother, dear Motherland,

Why do you weep so mournfully, so plaintively?

And you, raven, cursed bird-

On whose grave are you crying on?

Ah, I know, I know, you are weeping, mother,

Because you are dismal slave,

Because your holy voice, mother,

Is a helpless voice- a voice in the wilderness?

Cry! There near the city of Sofia,

Stretches- I saw it!- a dismal gallows

And one of your sons, Bulgaria,

Was hanging on it with a fearful force.

The raven rattles dreadfully, ominously,

Dogs and wolfs howl in the fields;

The elderly pray fervently to the Lord,

The women weep, the children scream.

Winter sings its evil song,

Gales sweep thistle across the field,

And cold, and frost, and hopeless cry,

Bring to you the sorrow of your heart.

Кристиана Манолчева и Никол Бонева, 7-ми клас, БУ „Звънче”- Сърбитън

 

Comments are closed.